Regulamin Galerii Foto TVP Rzeszów

1. Postanowienia wstępne 1. Galerii Foto TVP Rzeszów (dalej „Usługa”), jest prowadzona przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, w Oddziale Terenowym w Rzeszowie, ul. Mjr. W. Kopisto 6, o wpłaconym całkowicie kapitale wynoszącym 266.596.500 zł, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 100679, NIP 521-04-12-987(dalej „Organizator”).
2. Funkcjonowanie Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przed skorzystaniem z Usługi należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Skorzystanie z Usługi oznacza równoczesne zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez osobę korzystającą z Usługi (dalej „Użytkownik”).
5. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić do korzystania z Usługi osobę niepełnoletnią, pod warunkiem złożenia Organizatorowi przez przedstawiciela ustawowego tej osoby odpowiedniej zgody.

Zasady świadczenia Usługi

1. Usługa jest świadczona na stronie internetowej pod adresem www.tvp.pl/rzeszow/galerie
2. Usługa polega na udostępnieniu przez Organizatora możliwości przesłania na potrzeby Galerii zdjęć, których autorem jest Użytkownik (dalej „Zdjęcie”).
3. Zabrania się przesyłania na potrzeby Galerii Zdjęć o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści pornograficznych lub propagujących piractwo komputerowe. Zabrania się także przesyłania na potrzeby serwisu materiałów reklamowych lub zawierających inne treści komercyjne.
4. Użytkownik, przesyłając Zdjęcie, wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora ze Zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
   a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
  b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. (a) – w tym wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
   c. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
• wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach multimedialnych, internetowych;
• wszelkie publiczne udostępnianie Zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
• wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie. Powyższa licencja jest licencją niewyłączną. Licencja upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji. Powyższe oznacza w szczególności, że Zdjęcia mogą zostać zamieszczane w Serwisie Internetowym www.tvp.pl/rzeszow oraz wyemitowane w dowolnych audycjach telewizyjnych Organizatora.

5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi licencji do Zdjęcia
6. Wysyłając Zdjęcie Użytkownik oświadcza, że:
   a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
   b) jest autorem przesłanego Zdjęcia,
   c) uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został na Zdjęciu na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
   d) bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Zdjęcia zgodnie z niniejszym regulaminem oraz gwarantuje, że treść Zdjęcia nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego i dóbr osobistych.
   e) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.
7. Użytkownik, przesyłając Zdjęcie, wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora zmian w przesyłanych Zdjęciach dotyczących poprawy kontrastu, nasycenia barw etc. umożliwiających ich publikację przez TVP S.A. w zakresie niezbędnym do korzystania ze Zdjęcia na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej.
8. Organizator zastrzega sobie prawa do selekcji, przesłanych Zdjęć, a także odmowy ich wykorzystania bez poinformowania o tym Użytkownika oraz bez podania przyczyn tej decyzji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Zdjęcia na inną technikę, a Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z opracowań tego typu.
10. Każdy korzystający z Usługi może nadesłać dziennie 5 Zdjęć.

Wymagania techniczne

1. Publikujemy Zdjęcia w formacie .jpg o rozdzielczości 72 dpi oraz szerokości nie mniejszej niż 940 pikseli, bez ramek i napisów. Zdjęcia powinny być podpisane w następujący sposób: Tytuł (wielką literą)_(podkreślnik) fot.(kropka)imię i nazwisko autora lub pseudonim (bez kropki) np.
2. Adresem poczty elektronicznej właściwym do przesyłania Zdjęć jest: galeria@tvp.pl. W temacie wiadomości należy wpisać słowo „Galeria”.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Usługi dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tvp.pl/rzeszow
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Usługi. Zmieniony regulamin opublikowany zostanie na stronach internetowych www.tvp.pl/rzeszow
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.